Ga naar de inhoud

Kwaliteitsbeleid

Een unieke combinatie

Een gezinshuis is een gezinsvorm die tussen pleegzorg en jeugdzorg in zit. In feite heeft een gezinshuis het beste van beide! Er is sprake van een professionele opvoedsituatie waaraan bepaalde kwaliteitseisen gesteld mogen worden. Tegelijk is de setting die van een zo gewoon mogelijk gezin, waar opa's en oma's wel eens oppassen, vriendjes komen spelen en misschien wel logeren en waar de gezinshuisouders 24/7 hun leven delen, waardoor de kinderen zowel hun sterke als hun minder sterke punten zien.


Vastgestelde criteria

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het kernteam Gezinshuizen in samenwerking met de Hogeschool Leiden en het Nederlands Jeugdinstituut een pakket met kwaliteitscriteria vastgesteld die aan gezinshuizen gesteld mogen en moeten worden. Op de website van de Rijksoverheid kun je het rapport Kwaliteitscriteria Gezinshuizen vinden.

De kwaliteitscriteria zijn ingedeeld in vier categorieën:
1. Bekwame gezinshuisouder
2. Leefklimaat in gezinshuizen
3. Positie van het kind en diens ouders
4. Organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg

Wij vinden het belangrijk om de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd de kwaliteit te bieden die ze nodig hebben en die ze (mogen) verwachten. Om die reden werken we volgens het kwaliteitsprogramma van Ovezo, waar onder andere deze kwaliteitscriteria in verweven zijn.


Kwaliteitsprogramma Ovezo

We willen niet alleen kwalitatief goede zorg bieden in ons gezinshuis, we willen dit ook aantonen en laten toetsen door onafhankelijke partijen. Om die reden werken wij met het kwaliteitsprogramma van Ovezo. In dit digitale programma werken wij op basis van de ISO normen aan goede zorg, die voortdurend wordt gemonitord, geëvalueerd en up to date gehouden. Drie toetsingskaders voor gezinshuizen vormen de basis binnen dit programma: 1) de kwaliteitscriteria gezinshuizen zoals hierboven genoemd; 2) het toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en 3) een uitgebreide beschrijving van ons doen en laten vanuit de ISO handelwijze. Externen kunnen toegang ontvangen tot onderdelen van ons programma. Daarmee kunnen wij verantwoording afleggen en kunnen anderen onze manier van handelen toetsen en beoordelen/bijsturen. Wil je meer weten over onze manier van werken of heb je inzage nodig in ons programma, neem dan contact met ons op.

 

Opleiding en SKJ registratie

Wietske is ontwikkelings- en onderwijspsychologe (Msc) en heeft het vakbekwaamheidsbewijs behaald voor 'Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional'. Zij is geregistreerd in het kwaliteitsregister van de jeugdzorg (SKJ) onder registratienummer 140026824. Om haar kennis en registratie up to date te houden volgt ze jaarlijks diverse momenten van nascholing. Samen nemen Lex en Wietske regelmatig deel aan intervisie momenten met andere gezinshuisouders.